زبان / Language
ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 شهریور 1400
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 شهریور 1400
آخرین مهلت ثبت نام
3 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله
23 مهر 1400
تاریخ برگزاری

چهارم و پنجم آبان ماه 1400

لینک سخنرانی های آفلاین و پوسترها

5 آذر 1400

لینک سخنرانی های آفلاین و پوسترها در دسترس علاقمندان قرار گرفت


لینک سخنرانی های آفلاین و پوسترها به شرح ذیل منتشر گردیده است

Microplastics pollution in the gastrointestinal tract of Common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) in the southwest of the Caspian Sea

Rahimibashar M. R., Majid Rasta, M., Fallah Bagherynezhad Niko, M.

 

Identification of parasites of the gill, skin and gastrointestinal tract of Cyprinidae (Cyprinus carpio and Carassius Carassius) in Shalamzar River

Nematollahi, A., Pirali, E., Raissy, M., Bakhtiari, B., Nafian., Mokhtari, A., Khosravi, Y.

 

Application of DNA vaccines in farmed fish [In Persian]

Akbari Khakrizi, A., Beykzadeh, B.

 

Reproductive biology of migratory Vimba persa (Linneaus, 1758) to Sefidroud River

Karimi, N., Mousavi-Sabet, H., Falahatkar, B.

 

Effect of ammonia acute toxicity on the behavior and gill tissue of Acipenser ruthenus

Haghighi, H., Yousefi Jourdehi, A.

 

Growth, Performance, hematological responses and economic indexes of Colosooma macropomum (Cuvier, 1818) fed graded levels of glycerol.

Iurych Nicolau Barros Bussons, Elcimar da Silva Sousa, Paolo Henrique Rocha Aride. Wallice Luiz Paxiuba Duncan, Jackson Pantoja-Lima, Wilson Massamitu Furuya, Adriano Teixeira de Oliveira, Marcia Regina Machado Bussons, Caterina Faggio.

 

Study of changes in tissue structure of oral area (lips, mouth ceiling and tongue) in yellow shank fish after exposure to hydrophilic aeromonas bacteria [In Persian]

Sazgar, H., Shirali, S., Zamani, E.

 

Effect of hydrophilic aeromonas bacteria on tissue structure of esophagus, stomach and intestines in yellowish fish [In Persian]

Sazgar, H., Shirali, S., Zamani, E.

 

Study of fish food habits of Chitgar Lake in Tehran in 2017 [In Persian]

Moradi Chafi, M., Abbasi, K., Bagheri, S., Mirzajani, A., Sabok ara, J., Khatib, S., Zahmatkesh, Y. A., Nikpour, M., Pourasadi, S., Madadi, F.

 

Co-precipitation rate of Hemiculter leucisculus in Anzali Wetland [In Persian]

Moradi Chafi, M., Abbasi, K., Mirzajani, A., Zahmatkesh, Y. A., Nikpour, M., PourGHolami Moghadam, A., Mahisefat, F., Mohammadidoust, R., Ahmadnejad, M.

 

Acute and chronic toxicity of carbofuran exposures on the freshwater fish Hypophthalmichthys molitrix: hematological, enzymological and biochemical parameters

Sibiya A. M.

 

Ichthyodiversity of the Tigris-Euphrates basin based on the ancient artworks

Gholamifard, A.

 

Regional Ichthyological Collection of the Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Brazil

Thaynara Sofia Gomes Vieira, Maria fernandes Macedo Amazonas, Chiara Lubich Cardoso Furtado, Sara de Castro Loebens, Daniel Olentino Brito de Souza, Jean Felpe Silva Abreu, Carlos Andre Silva Lima, Adriano Teixeira de Oliveira, Kedma Critian Yamamoto.

 

The amount of cigin metals (Co, Cu, Ni, Cd, Pb) in muscle tissue of carp in Taleb Anzali [In Persian]

Babaei, H., Dadai ghandi, A., Saberi, H., Mohsenpour, H.

 

Morphology or molecular, which method is more valid in identification and differentiation of species? Case study: Garra genus in Iran [In Persian]

Zamani Faradonbeh, M., Keyvani, Y., Zhang, E.

 

Gene capture method as a useful tool in ichthiyology

Purrafee Dizaj, L., Esmaeili, H. R.

 

ترکیب طولی، وزنی، ضریب چاقی و الگوی رشد مرواریدماهی کورا (Alburnus filippii) در رودخانه های حوضه تالاب انزلی

Longitudinal composition, weight, obesity coefficient and growth pattern of Kora pearl (Alburnus filippii) in the rivers of Anzali wetland [In Persian].

Abbasi, K., Moradi, M., Zahmatkesh, Y. A., Nikpour, M., Madadi, F.,

 

بررسی پراکنش ماهيان رودخانه چافرود (حوضه تالاب انزلی)

Investigation of fish distribution in Chafrood river (Anzali wetland basin) [In Persian]

Abbasi, K., Moradi, M., Nikpour, M., Zahmatkesh, Y. A., Abedini, A., Mohammadidust, R.

 

 

ترکیب طولی، وزنی، ضریب چاقی و الگوی رشد ماهی Leucaspius delineatus در تاالب انزلی

Longitudinal composition, weight, obesity coefficient and growth pattern of Leucaspius delineatus in Anzali wetland [In Persian]

Abbasi, K., Moradi, M., Zahmatkesh, Y. A., Sarpanah, A. N.

 

بررسی رشد طولی و وزنی در گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در سواحل گیلان

Study of longitudinal and weight growth in Caspian buffalo (Neogobius caspius) off the coast of Gilan [In Persian]

Abbasi, K., Sarpanah, A. N., Pourgholami Moghadam, A., Behmanesh, SH., Mousavi-Sabet, H.

 

بررسی شاخص های غذایی ماهی کفال طلایی (Chelon auratus) بالغ در ساحل انزلی

Evaluation of nutritional indicators of adult golden mullet (Chelon auratus) in Anzali coast [In Persian]

Sarpanah, A. N., Abbasi, K., Khatib, S., Zahmatkesh, Y. A., Moradi, M., Bagheri, S., Madadi, F.

 

بررسی عادت غذایی ماهی کفال پوزه باریک (Chelon saliens) در ساحل کیاشهر

Investigation of eating habits of Chelon saliens on Kiashahr beach [In Persian]

Sarpanah, A. N., Abbasi, K., Khatib, S., Sabk Ara, J., Zahmatkesh Y. A., Bagheri, S., Nikpour, M.

 

بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی در ماهی کاراس، سیم نما و تیزکولی تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر، ایران

Frequency and severity of parasitic infections in Carassius gibelio, Abramis brama and Hemiculter leucisculus of Anzali wetland, southwest of Caspian Sea, Iran [In Persian]

Mirhashemi Nasab, F., Daghigh Rouhi, J., Ghasemi, M., Mirhasemi Nasab, M.

 

بررسی و شناسایی انگل های کرمی در 3 گونه از ماهیان بومی و غیر بومی تالاب انزلی

Investigation and identification of worm parasites in 3 species of native and non-native fish of Anzali wetland [In Persian]

Mirhashemi Nasab, F., Daghigh Rouhi, J., Faeedeh, M., Mirhasemi Nasab, M.

 

بهره وري از ضايعات سخت پوستان با تاكيد بر استفاده از ضايعات ميگو

Productivity of crustacean waste with emphasis on the use of shrimp waste [In Persian]

Shah-mohammadpour askari, M. M., Safari, O.

 

معرفي سوسك زرد آرد و مروري بر تاثير استفاده از آرد ميلورم (Tenebrio molitor) در جيره غذايي آبزيان

Introduction of Yellow Flour Beetle and Review on the Effect of Using Tenebrio molitor Flour in Aquatic Diet [In Persian]

Shah-mohammadpour askari, M. M., Eskandari, M. H., Safari, O.

 

معرفي دانه كتان (usitatissimum Linum L.) و مروري بر نقش آن در تغذيه آبزيان

Introduction of flaxseed (Linum usitatissimum L.) and a review of its role in aquatic nutrition [In Persian]

Shah-mohammadpour askari, M. M., Safari, O.

 

مروري بر ويژگيها و كاربردهاي پسماند ميوه پسته (Vera pistacia) با هدف استفاده در جيره غذايي آبزيان

A review of the characteristics and residues of pistachio fruit (Vera pistacia) for use in aquatic diets [In Persian]

Shah-mohammadpour askari, M. M., Safari, O.

 

معرفي ماهي بتا (Betta splendens) و مروري بر روش تكثير آن

Introduction of betta fish (Betta splendens) and a review of its reproduction method [In Persian]

Shah-mohammadpour askari, M. M., Safari, O.

 

شناسایی ماهیان سد سولقان استان چهارمحال و بختیاری

Identification of fish in Sulqan dam, Chaharmahal and Bakhtiari province [In Persian]

Hashemzadeh Sagherlu, E., Abdollahi-Mousavi, E., Najafi Chaleshtari, S., Habibi, M.

 

پرکنش ماهیان بومی و غیر بومی در تالاب چوغاخور

Abundance of native and non-native fish in Choghakhor wetland [In Persian]

Hashemzadeh Sagherlu, E., Abdollahi-Mousavi, E., Mardani, H., Habibi, M.

 

مروری بر استفاده از گاماروس در صنعت تغذیه آبزیان

An overview of the use of Gamarus in the aquaculture industry [In Persian]

Eskandari, M. H., Safari, O.

 

معرفی ماهیان کور غار لرستان

Introducing the blind fish of Lorestan cave [In Persian]

Eskandari, M. H., Safari, O.

 

تنوع ژنتیکی و اندازه موثر جمعیت ذخایر تاس ماهی ایرانی جنوبی دریای خزر با نشانگرهای DNA میتوکندری

Genetic diversity and effective population size of sturgeon stocks in southern Caspian Sea with mitochondrial DNA markers [In Persian]

Khoshkholgh, M. R., Nazari, S.

 

پویش ژنومی جایگاه های صفات کمی (QTLs) مرتبط با رشد در قزل آلاي رنگين کمان پرورشی

Genomic scanning of growth-related quantitative traits (QTLs) cultured rainbow trout [In Persian]

Nazari, S., Golshan, M., Najar Lashkari, S., Selahi Ardekani, M. M., Malakpour Kalbadinejad, S., Mirbakhsh, M.

 

Fish tank acoustics: methods and research challenges in behavior studies

Amini Fard, M., Shafiei Sabet, S.

 

Effect of invasive Tilapia on the biodiversity loss

Farahani, S., Bahmani, M., Salavatian, M., Amiri Sondosi A.

 

پراکنش ماهیان و ماکروبنتوزهای رودخانه خرم رود و تاثیر سیالب بر حضور و فراوانی آن ها

Distribution of fish and macrobenthos in Khorramrud river and the effect of flood on their presence and frequency [In Persian]

Darvishi, P., Nasri, M., Javanshir, A.

 

چالش های تنوع زیستی ماهیان در دریای خزر

Challenges of fish biodiversity in the Caspian Sea [In Persian]

Haji Aghaei Ghazi Mahaleh, F., Imanpour Namin, J.

 

اثرات تخریبی شانه دار بر روی جمعیت ماهیان دریای خزر

Destructive effects of comb on the Caspian Sea fish population [In Persian]

Haji Aghaei Ghazi Mahaleh, F., Imanpour Namin, J.

 

ترکیب طولی، وزنی، سنی، نسبت جنسی، ضریب چاقی و الگوی رشد ماهی سیم (brama Abramis) در تالاب انزلی

Longitudinal composition, weight, age, sex ratio, obesity coefficient and growth pattern of Abramis brama in Anzali wetland [In Persian]

Abbasi, K., Zahmatkesh, Y. A., Moradi, M., Nikpour, M., Ghane, A.

 

ساختار طولی، وزنی، سنی، ضریب چاقی و الگوی رشد ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus caspius) در تالاب انزلی

Longitudinal structure, weight, age, obesity coefficient and growth pattern of Rhodeus caspius in Anzali wetland [In Persian]

Zahmatkesh, Y. A., Abbasi, K., Moradi, M., Nikpour, M., Mohammadidust, R.

 

بررسی اولویت غذایی شگماهی خزری (Alosa caspia) در ساحل چابکسر

Study of Alosa caspia food priority in Chaboksar beach [In Persian]

Pourasadi, S., Abbasi, k., Sabok ara, J., Zahmatkesh, Y. A., Bagheri, S., Maddi, S.

 

بررسی عادت غذایی شگماهی خزری (caspia Alosa) در ساحل تالش

Investigation of Alosa caspia eating habit on Talesh beach [In Persian]

Abbasi, K., Pourasadi, S., Khatib, S., Zahmatkesh, Y. A., Bagheri, S., Mohammadidust, R.

 

Synergy among microplastics and Aquatic biota

Sharma, A.

 

Introduction of Satsuma-age as a Surimi-based product with the aim of increasing per capita consumption of aquatic products in Iran

Hodhodi, A., Zakipour, E.

 

بررسی انگلهای کرمی شکل در مجرای گوارشی ماهی کیلکای معمولی از سواحل جنوبی دریای خزر

Investigation of worm-shaped parasites in the gastrointestinal tract of common kilka fish from the southern shores of the Caspian Sea [In Persian]

Asgharnia, M., Ghasemi, M.

 

انگل ها در ماهیان پرورشی و وحشی

Parasites in farmed and wild fish [In Persian]

Asgharnia, M., Ghasemi, M.

 

آلودگی انگلی در سوف حاجی طرخان Perca fluviatilis تالاب انزلی از جنوب غربی دریای خزر

Parasitic Infection in Haji Tarkhan Perf Perca fluviatilis Anzali Wetland from the Southwest of the Caspian Sea [In Persian]

Asgharnia, M., Ghasemi, M.

 

اثرات ناشی از مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی در ماهیان

Effects of exposure to electromagnetic fields in fishes [In Persian]

Ahmadnejad, M.

 

بررسی فراوانی و پراکنش سلول های کلراید آبشش بچه ماهیان سفید در مواجهه با شوری آب دریای خزر

Frequency and distribution of chloride cells in the gills of whitefish exposed to salinity in the Caspian Sea [InPersian]

Ahmadnejad, M.

 

القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی کلمه (Rutilus caspicus) با استفاده از هورمون اوپل (Ovopel)

Induction of Reproduction by Female Rutilus caspicus Using Ovopel Hormone [In Persian]

Akbari Nargesi, E., Falahatkar, B., Zareski, D.

 

درصد تحرک و مدت زمان زنده­مانی اسپرماتوزوآ ماهی سیاه کولی (Vimba persa) طی شرایط ذخیره سازی سرد

Percentage of motility and survival time of Vimba persa spermatozoa during cold storage conditions [In Persian]

Akbari Nargesi, E., Gorouhi, D., Falahatkar, B.

 

تكثير در اسارت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير جهت بازسازي ذخاير سوف حاج ‌طرخان (Perca fluviatilis) در حوضه آبريز جنوبي درياي خزر

Reproduction in captivity, an inevitable necessity for the restoration of Haj Tarkhan (Perca fluviatilis) perch stocks in the southern Caspian basin [In Persian]

Javid Rahmdel, K., Falahatkar, B.

 

مروری بر روش های غنی سازی تخم ماهیان با اسکوربیک اسید

A review of methods for enriching fish eggs with ascorbic acid [In Persian]

Madadi, M., Falahatkar, B.

 

عملکرد رشد بچه‌ماهیان سوف سفید (Sander lucioperca) حاصل از مولدین پرورشی تغذیه‌ شده با شیرونومید و بیوماس آرتمیا

Growth performance of white osprey (Sander lucioperca) from breeders fed with chironomide and Artemia biomass [In Persian]

Falahatkar, B., Mortezaei, F., Askari, R., Rasuli Kargar, E., Rahmati, M., Gholami, SH.

 

اثر کوتاه‌مدت تغذیه با کنجاله بذر کتان بر عملکرد سیستم ایمنی تاس‌ماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی

Short-term effect of flaxseed meal feeding on the immune system function of farmed Siberian sturgeon (Acipenser baerii) [In Persian]

Ghiasi, S., Falahatkar, B., Sajadi, M.

 

سوف سفيد (Sander lucioperca)؛ گونه‌اي جديد براي توسعه آبزي‌پروري

White perch (Sander lucioperca); New species for aquaculture development [In Persian]

Javid Rahmdel, K., Falahatkar, B.

 

مقایسه رابطه طول-وزن کفال طلایی (Chelon aurata)  و  پوزه باریک (Chelon saliens) ماده در قسمت جنوب غرب دریای کاسپین

Comparison of length-weight relationship between female Chelon aurata and Chelon saliens in the southwestern Caspian Sea [In Persian]

Najafi, F., Bani, A., Bakhshalizadeh, SH.

 

رزیابی تغییرات سلول های کلراید آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت تاثیر غلظتهای مختلف فنانترن

Evaluation of changes in gill chloride cells of Acanthopagrus latus under different concentrations of phenanthrene [In Persian]

Mousavi, M., Salamat, N., Movahedinia, A.

 

بررسی اثرات کادمیوم بر اکوسیستم هاي آبی

Investigation of the effects of cadmium on aquatic ecosystems [In Persian]

Mansouri-Charahi, M., Ghafari Farsani, H., Rostamian, N., Hamedi, SH.

 

بررسی آلودگی با انگلهای سخت پوست و مژهدار پایهدار خارجی در ماهیان زینتی مولی و گوپی در شهر اصفهان

Investigation of infection with crustacean parasites and foreign leggy eyelashes in ornamental fish Molly and Guppy in Isfahan [In Persian]

Rahmati Holasu, H., Ebrahimzadeh-Mousavi, H. A., Marandi, A., Nasiri, A. R.

 

بررسی آناتومی ساختار اسکلتی ناحیۀ تنه و دم ماهی آروانا گلدن کراسبک (Scleropages formosus) با استفاده از تصاویر رادیوگراف

Anatomy of skeletal structure of trunk and tail of Arvana Golden Krasbeck (Scleropages formosus) using radiograph images [In Persian]

Rahmati Holasu, H., Vajhi, A. R., Marandi, A.

 

مطالعه علت تلفات ماهیان گرین ترور(Andinoacara rivulatus) در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهرستان نظرآباد

Study of the cause of losses of greenfish (Andinoacara rivulatus) in an ornamental fish breeding center in Nazarabad [In Persian]

Rahmati Holasu, H., Marandi, A., Ebrahimzadeh-Mousavi, H. A., Azizi, A. P.

 

ویژگی های ریختی سیکلید بومزاد پارسی (Iranocichla persa) ماهیان استخوانی عالی؛ سیکلید ماهیان

Morphological characteristics of excellent Iranian bony fish (Iranianocichla persa); Cichlid fish [In Persian]

Hoseinipour, M., Teimuri, A., Askari-Hasni, M., Esmaeili. H. R.

 

مروری بر استفاده از اقلام غذایی تک یاخته در جیره غذایی آبزیان

A review of the use of protozoan food items in aquatic diets [In Persian]

Safari, O., Mehraban-Sangatashi, M.

 

درمان انگل های ماهی با استفاده از مواد شیمیایی

Treatment of fish parasites using chemicals [In Persian]

Ostevari Deilamani, M., Gholamhoseini, A.

 

بررسی سمیت حاد کلرپیریفوس و تاثیر آن بر آبزیان

Evaluation of acute toxicity of chlorpyrifos and its effect on aquatic animals [In Persian]

Ostevari Deilamani, M. Zeidi, A., Gholamhoseini, A., Banaei, M.

 

تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش  ماهی سوف سفید( Sander lucioperca)  پس از غذادهی با پروبیوتیک

Alteration of bacterial communities in the gastrointestinal tract of white sander (Sander lucioperca) after feeding with probiotics [In Persian]

Faeed, M., Kasri Kermanshahi, R.

 

ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی ماهیان قزل آلای پرورشی استان گیلان

Evaluation of antibiotic resistance of farmed trout in Guilan province [In Persian]

Faeed, M., Daghigh Rouhi, J., Ghasemi, M.

 

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی در استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی استان گیلان

Evaluation of bacterial antibiotic resistance in aquaculture fish ponds of Guilan province [In Persian]

Faeed, M., Mirhashemi nasab, F., Khatib Haghighi, S.

 

بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان قزل آلای رنگین کمان فرارکرده از مزارع پرورش ماهیان سردآبی به رودخانه چشمه کیله تنکابن

Frequency and distribution of rainbow trout escaping from cold-water fish farms to Cheshmeh Kileh Tonekabon river [In Persian]

Erfani, M., Alizazdeh-Sabet, A. R.

 

نگاه اجمالی به ضعف­های عمومی در گزارش­های مثبت ارزیابی و نادیده گرفتن خطرات پرورش ماهی مهاجم تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) در ایران

An Overview of General Weaknesses in Positive Assessment Reports and Ignoring the Risks of Raising Invasive Tilapia Nile (Oreochromis niloticus) in Iran [In Persian]

Mousapour-Sheikhali Kelaye, H., Ghasempouri, M.

 

بررسی روشهای مدیریت پساب خروجی استخرهای پرورشی میگو بمنظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

Investigation of effluent management methods of shrimp farming ponds in order to reduce the destructive effects of the environment [in Persian]

Habibi, A., Mousavi-Sabet, H., Mohammadi, S.

 

بررسی برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب استخر های پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaueus vannamei) در مزرعه دلوار میگوی بوشهر

Investigation of some physical and chemical parameters of water of western Passifid shrimp farming ponds (Litopenaueus vannamei) in Delvar shrimp farm of Bushehr [In Persian]

Habibi, A., Mousavi-Sabet, H.

 

تجزیه و تحلیل وضعیت صید و پتانسیل های صیادی استان بوشهر بر اساس داده های آماری در آب های خلیج فارس

Analysis of fishing status and fishing potentials of Bushehr province based on statistical data in Persian Gulf waters [In Persian]

Habibi, A., Mousavi-Sabet, H., Bazyari, M.

 

Reproductive behavior of gray triggerfish (Balistes capriscus)

Leonardo Demier Cardoso; André Batista de Souza; Douglas da Cruz Mattos; Marcelo Fantini Polese; Lucas Areias Bassul; Paulo Henrique Rocha Aride; Adriano Teixeira de Oliveira; Marlon Carlos França; Caterina Faggio; Henrique David Lavander

 

Discrimination of starry sturgeon stocks in Iranian water of Caspian sea using pectoral fin spine morphology

Bakhshalizadeh, Sh.

 

بررسي انگل هاي مونوژن در ماهي كپور معمولي درياچه شهداي خليج فارس تهران

Study of monogenic parasites in common carp in Persian Gulf Martyrs Lake, Tehran [In Persian]

Daghigh Rouhi, J., Mirhashemi Nasab, F., Faeed, M.

 

بررسي آلودگي هاي انگلي و دلايل بروز تلفات در برخي از مزارع ماهي طلائي استان گيلان

Investigation of parasitic infections and causes of losses in some goldfish farms in Guilan province [In Persian]

Daghigh Rouhi, J., Mirhashemi Nasab, F., Ghasemi, M., Sayad bourani, M.

 

Lysine effect on the characterization of fillet, by-products, residues, and morphometry of tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

Ariany Rabello da Silva Liebl; Marcelo dos Santos Nascimento; Paulo Henrique Rocha Aride; Jackson Pantoja-Lima; Márcia Regina Fragoso Machado Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Henrique David Lavander; Caterina Faggio; Adriano Teixeira de Oliveira.

 

امکان سنجی سد خاکی قارختلو زنجان جهت بهره برداری شیلاتی

Feasibility study of Qarkhtlu earthen dam in Zanjan for fisheries operation [In Persian]

Sadeghinejad Masouleh, E., Abbasi, K., Hoseinjani, A.

 

فراوانی و پراكنش ماهيان بومی رودخانه كشكان (لرستان)

Frequency and distribution of native fish of Kashkan river (Lorestan) [In Persian]

Sadeghinejad Masouleh, E., Alizadeh, H. R., Radkhah, A. R.

 

اثرات آسیب بافتی نانوذره مس اضافه شده درآب بر بافت کبد تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان

Effects of tissue damage of copper nanoparticles added in water on liver tissue of young Siberian sturgeon (Acipenser baerii) [In Persian]

Bagherzadeh Lakani, F., Meshkini, S., Yazdani-Sadati, M. A., Falahatkat, B.

 

اثر نانو ذرات آهن بر سالمت ماهیان پرورشی

The effect of iron nanoparticles on the health of farmed fish [In Persian]

Bagherzadeh Lakani, F.

 

اثرات سطوح مختلف نانوذرات مس اضافه شده در غذا بر استرس اکسیداتیو در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

Effects of different levels of copper nanoparticles added in food on oxidative stress in Siberian sturgeon (Acipenser baerii) [In Persian]

Bagherzadeh Lakani, F., Meshkini, S., Yazdani-Sadati, M. A., Falahatkat, B.

 

اثرات آسیب بافتی نانو ذره مس اضافه شده در غذا بر بافت آبشش تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان

Effects of tissue damage of copper nanoparticles added in food on gill tissue of young Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

Bagherzadeh Lakani, F., Meshkini, S., Yazdani-Sadati, M. A., Falahatkat, B.

 

اثرات نانو ذرات سلنیوم بر سیستم آنتی اکسیدانی ماهیان

Effects of selenium nanoparticles on fish antioxidant system [In Persian]

Bagherzadeh Lakani, F.

 

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی اکوسیستم های آبی ایران

The effects of climate change on the biodiversity of Iranian aquatic ecosystems [In Persian]

Farzi, R., Mousavi-Sabet, H., Jamshidi, A.

 

مروری بر پیامد های تغیییر اقلیم در ایران

A review of the consequences of climate change in Iran [In Persian]

Farzi, R., Mousavi-Sabet, H., Jamshidi, A.

 

The LC50-90 determination of nitric in common carp (Cyprinus carpio) in order to evaluation of changes is some endocrine parameters caused by this toxicity

Eynizadeh, Z., Ameli, Z., Ghasemi, M., Azizi, V., Saberi Kochesfehani, H.

 

A review of the electrophysiology of the heart of the zebrafish (Dianio rerio) From modeling heart disease to pharmacological studies.

Khalilzadeh, E.

 

Isolation, Proliferation and identification of derived -germ cells from gonad of mature Huso huso

Fadakar, H., jamshidi, Sh., Sohrabi Langrudi, T.

 

The effect of some important structural and dynamic factors on fish habitat Alburnoides samiii

Saied Mohammadpour Kohkasht, H., Zarkami, R., Mousavi-Sabet, H.

 

Invetigation of KHV and SVC viral agent in the selection Goldfish (Carassius auratus) farms of Guilan province

Ghasemi, M., Daghigh Rouhi, J., Sayad Bourani, M., Zorriehzahra, M. J., Haghighi karsidani, S., Mirhashemi nasab, F., Asgharnia, M., Eynizadeh, Z.

 

Effect of potential probiotic Bacillus sp. And its subcellular components to induse immunity in Cyprinus carpio against Aeromonas hydrophila

Jeyavani, J., Vaseeharan, B.

 

تاثیر روغن های ماهی و کلزا بر پارامترهای هماتولوژی و شاخص های لیپید خون تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

The effect of fish and rapeseed oils on hematological parameters and blood lipid indices of Acipenser ruthenus [In Persian]

Pourhosein Sarmeh, S., Falahatkar, B., Bahri, A. H., Salarzadeh, A. R.

 

Heavy Metal Bioaccumulation and Biomagnification in a sentinel species, the oyster drill Stramonita haemastoma (L., 1767)

Pizzullo, G., Bella, G. D., Giacobbe, S.

 

بررسی علت تلفات ماهیان زینتی در یک مجموعه تولید ماهیان زینتی در شهر بجنورد

Investigation of the cause of ornamental fish losses in an ornamental fish production complex in Bojnourd [In Persian]

Rahmati Holasu, H., Nasiri, A. R., Samadi, A. A., Fallahfar, M.

 

بررسی علت مشکلات جلدی و تلفات در یک گله ماهیان کوی (Cyprinus carpio) در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهاین زینتی در استان گیلان

Investigation of the cause of skin problems and losses in a herd of Koi fish (Cyprinus carpio) in an ornamental fish breeding center in Guilan province [In Persian]

Nasiri, A. R., Rahmati Holasu, H. Ebrahimzadeh-Mousavi, H. A., Fallahfar, M., Samadi, A. A.

 

گزارش عفونت انگلی خارجی شدید در مارماهی خاردار (Mastacembelus mastacembelus) صید شده از رودخانه سیاه گاو

Report of severe foreign parasites in the spiny eel (Mastacembelus mastacembelus) seen from the Black Cow River [In Persian]

Rahmati Holasu, H., Nasiri, A. R., Fallahfar, M.

 

مروری بر گونه های جنس Aphanius (Cypridontiformes: Aphaniidae) در ایران

A review of Aphanius species (Cypridontiformes: Aphaniidae) in Iran [In Persian]

Tabasinejad, N., Mousavi-Sabet, H., Eagderi, S., Alavi Yeganeh, M. S., Vatandust, S.

 

تأثیر عصاره خارخاسک Tribulus trestris بر روی تغییر جنسیت ماهی فایتر Betta splendens

The effect of Tribulus trestris extract on the sex reassignment of Betta splendens [In Persian]

Janalizadeh, E., Valiollahi, J.

 

نگاهی به عوامل مثبت و منفی پرورش ماهی باس دریایی Lates calcalifer و اثرات رهاسازی آن در آبهای داخلی

A look at the positive and negative factors of sea urchin breeding Lates calcalifer and its release effects in inland waters [In Persian]

Janalizadeh, E., Valiollahi, J.

 

تأثیرات فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn، Cd) بر لارو ماهی‌ها

Effects of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd) on fish larvae [In Persian]

Barati Goldare, M., Shakori, A.

 

مروري بر ويژگيها و كاربردهاي محافظهاي سرمايي (Cryoprotective) در صنعت فرآوري محصولات شيلاتي

A review of the characteristics and applications of cryoprotective in the fishery processing industry [In Persian]

Ramzani, R., Rezaei, A.

 

صید و تاثیر آن بر و کیفیت محصولات دریایی

Fishing and its impact on the quality of seafood [In Persian]

Hasani Azhdari, M., Rahimi, J., Sheykhani, F., Askari Dehestani, F.

 

مدیریت استرس به وسیله پروبیوتیک ها در پرورش آبزیان

Stress management by probiotics in aquaculture [In Persian]

Kmalpour, M.

 

شناسایی گونه سرخوی معمولی Lutjanus johnii (Bloch, 1792) در خلیج فارس و خلیج عمان بر اساس رویکرد ریخت شناسی و مولکولی

Identification of common red Lutjanus johnii (Bloch, 1792) in the Persian Gulf and the Gulf of Oman based on morphological and molecular approach [In Persian]

Zafar Ghasempour, H., Yazdani Moghadam, F., Azhdari, A.

 

بررسی عوارض بافتی آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت تاثیر فنانترن

Evaluation of histological complications of Acanthopagrus latus gills under phenanthrene [In Persian]

Mousavi, M., Salamaat, N., Movahedinia, A.

 

اثرات زیست محیطی آلودگی های نفتی بر اکوسیستم آبی

Environmental effects of oil pollution on aquatic ecosystems [In Persian]

Jamshidi, A.

 

مقایسه تاثیرات ترکیبات نیتراته، نیتریتی و آمونیوم بر مراحل مختلف زندگی آبزیان

Comparison of the effects of nitrate, nitrite and ammonium compounds on different stages of aquatic life [In Persian]

Jamshidi, A.

 

تغییرات در پارامترهای خونی ماهیان طلایی (Carassius auratus) تیمار شده با دی-اتیل فتالات (DEP)

Changes in blood parameters of diethyl phthalate (DEP) treated goldfish (Carassius auratus) [In Persian]

Arabi, M.

 

استفاده از مکمل کمین در جیره غذایی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) و اثرات آن بر رشد و ترکیب بدن

Use of ambush supplement in goldfish diet (Carassius auratus gibelio) and its effects on growth and body composition [In Persian]

Khosravani Zadeh, A., Rahdari, A. A.

 

Data from illegal fishing as key for investigating the fishing rate in the Iranian water of the Caspian Sea

Bakhshalizadeh, Sh. Zahmatkesh, Y. A., Pourgholami Moghadam, A., Moradi Chafi, M., Madadi, F.

 

مروری بر برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

A review of some biological features of Schizothorax zarudnyi [In Persian]

Rahdari, A. A., Khosravani Zadeh, A.

 

بافت‌شناسی تخمدان گور ماهی کویر Aphanius kavirensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014 از چشمه علی دامغان    

Ovarian histology of Aphanius kavirensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014 from Cheshmeh Ali Damghan [In Persian]

Ghafouri, Z., Eagderi, S.

 

اثرات پروبیوتیک اختصاصی بر عملکرد رشد و بازماندگی تاسماهی سیبری پرورشی (Acipenser baerii)

Effects of specific probiotics on growth performance and survival of farmed Siberian sturgeon (Acipenser baerii) [In Persian]

Bazari Moghadam, S., Shenavar-Masuleh, A. R., Jalilpour, j., Masoumzadeh, M., poursafar, M.

 

مدل های القاء و بررسی درد در ماهی زبرا

Models of induction and investigation of pain in zebrafish [In Perssian]

Khalilzadeh, E.

 

اخلاق تحقیقاتی برای مطالعات درد و استرس در ماهی زبرا (Danio rerio)

Research ethics for the study of pain and stress in zebrafish (Danio rerio) [In Persian]

Khalilzadeh, E.

 

MANAGEMENT APPROACH AND INTERDISCIPLINARY COMPETENCES FOR THE SUSTAINABLE EXPLOITATION OF A MARINE RESOURCE, AS THE CHAMELEA GALLINA (L., 1758).

Emilio, S., Emanuele, B., Cristiana,G., Monia, R., Antonio, T., Simona, R.

 

بررسی ریختی اتولیت ماهیان حوضه جنوبی دریاي کاسپین

Morphological study of fish otoliths in the southern basin of the Caspian Sea [In Persian]

Bakhalizadeh, Sh., Abbasi, K., Rostamzadeh-liyafouli, A., Bani, A.

 

بررسی عادات غذایی ماهیان دریاچه چیتگر تهران در سال 1396

Study of food habits of fish in Chitgar Lake, Tehran in 2017 [In Persian]

Moradi Chafi, M., Abbasi, K., Bagheri, S., Mirzajani, A. R.

 

اثرات نانوذرات آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و زنده مانی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

Effects of Aloe vera nanoparticles on growth performance and survival of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) [In Persian]

Bazari Moghadam, S., Sharif Rohani, M., Haghighi, M.

 

Potential toxic evaluation of SODIUM LAURYL SULFATE in Danio rerio

Impellitteri, F., Robea, M. A., Plavan, G., Faggio, C.

 

In vitro contamination by thiacloprid: Mytilus galloprovincialis as a bioindicator

Pagano, M., Stara, A., Fabrello, J., Matozzo, V., Faggio, C.

 

روش DGGE-PCR به عنوان روشی نوین در شناسایی میکروارگانیسم ها در آبزی پروری

DGGE-PCR method as a new method in identifying microorganisms in aquaculture [In Persian]

Jankerannejad, A., Ashtari, F.

 

ارزیابی اثرات اکولوژیکی ناشی از احداث سدها در سیستمهای رودخانهای با تاکید بر ماهیان مهاجر

Assessing the ecological effects of dam construction in river systems with emphasis on migratory fish [In Persian]

Radkhah, A. R., Eagderi, S.

 

Embryonic anomalies of Cyprinus carpio as bioindicators of triclosan toxicity

Iqbal Dara, O., Kaur, A., Faggio, C.

 

عدم ایزوله سازی جغرافیایی ماهی کپور معمولی (Ciprinus carpio) در سواحل جنوبی دریای خزر با تکیه بر اطلاعات ریختی

Lack of geographical isolation of common carp (Ciprinus carpio) on the southern shores of the Caspian Sea based on morphological information [In Persian]

Jafari, A., Nasrollahpour Moghadam, M.

 

بررسی تخریب DNA محیطی در آبزیان با استفاده از روش منطق فازی

Investigation of environmental DNA degradation in aquatic animals using fuzzy logic method [In Persian]

Nasrollahpour Moghadam, M., Jafari, A.

 

شناسایی نشانه های انتخاب در ماهیان با استفاده از توالی یابی ژنوم

Identification of selection markers in fish using genome sequencing [In Persian]

Jafari, A., Nasrollahpour Moghadam, M.

 

 


1703
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 
پوستر همایش
کد اختصاصی: ۳۲۵۲۲-۰۰۲۱۰
تماس با ما
تلفن ثابت

013-44323024

نمابر

013-44322102

ایمیل

isi.conferences.ir@gmail.com

آدرس

دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی

روز شمار همایش
تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


دانشگاه گیلان